5D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer. [Läs vidare …]

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik [Läs vidare …]

Att läsa

Sannolikhet från början Pirjo Repo Författaren ger ett exempel på hur resonemang om vädret en höstdag i årskurs 1 kan leda till samtal och undersökning av grundläggande sannolikhetsbegrepp.

Mönster Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson

Motiveringen för Nämnarenstipendiet i den allmänna klassen vid Matematikbiennalen 24-26 januari, 1996 var: “I en estetiskt tilltalande utställning visas hur eleverna genom rörelse, färg och form leker sig in i matematikens abstrakta värld.” Här får vi en inblick i barnens arbete och resonemang med olika representationer och generaliseringar av mönster första året i skolan.

Förskolan som matematikmiljö Elisabet Doverborg

Här ges exempel på hur man kan arbeta med matematik i förskolan. Med utgångspunkt i barnens gemensamma upplevelser görs upptäckter och erfarenheter bl a inom statistisk representation, sortering och räkning. Förskola avser här både förskolan och förskoleklassen. För-skolans barn (1-5 år) omfattas av Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och barn i förskoleklass (6-åringar) omfattas av Grundskolans läroplan (Lpo 94).

Att bygga, rita och tolka stapeldiagram Lisbeth Åberg-Bengtsson

En stor del av den information som möter oss presenteras i grafisk form. Hur uppfattar vi denna representationsform? Här beskrivs en studie om hur barn i 7-10-årsåldern konstruerar och tolkar stapeldiagram. Detta är del 1 i en artikelserie. Senare får vi möta andra typer av diagram.

Att bygga, rita och tolka cirkeldiagram Lisbeth Åberg-Bengtsson

I Nämnaren nr 2, 1999, inleddes denna artkelserie, som behandlar yngre elevers möte med grafiska representationer, med “Att bygga, rita och tolka stapeldiagram”. I en andra artikel behandlas nu på motsvarande sätt cirkeldiagram.

Förbannade lögner, skruvade siffror och tillrättalagd statistik Peeter-Jaan Kask

Världen runt omkring oss kan i många fall beskrivas med statistik, men tolkningen kan göras på många olika sätt. Opinionsbildare kan ”bevisa” att deras åsikter är de rätta genom att använda ett perspektiv som gynnar dem. Här får vi ta del av varför vi bör vara försiktiga med hanteringen av statistik.

Aktiviteter

Venn-diagram (110420)

Aktiviteten ger tillfälle till klassificering, logiskt resonemang och argumentation genom att eleverna med hjälp av ett Venn-diagram får undersöka samband mellan klasser eller mängder. Ett Venndiagram innehåller alltid alla kombinationer mellan mängder som är logiskt möjliga och kan därför användas till informella bevis.

Uppslag: Glyfer i tiden Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson

Här handlar det om att utgå från, beskriva och kommunicera kring barns omvärld. Tolkning, reflektion och resonemang är andra ingredienser i tankarna kring representation av data med hjälp av glyfer. Artikeln handlar om lågstadiebarn, men data och uttrycksformer kan varieras så att de passar alla stadier.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!