På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nämnarens artikelregister

Sök nbas
 
 1. Stenrika problem

  2019 nr. 3 s. 35

  I den här artikeln presenteras begreppet stenrika matematiska problem för att beskriva rika problem som erbjuder möjlighet till progression vad gäller lösningsmetoder och matematiskt innehåll. Författarna visar hur ett stenrikt problem kan anpassas från årskurs 3 och upp till gymnasiet.

  Russell Hatami & Rimma Nyman
  ArtikelPDF

 2. Tänka, resonera och räkna i förskoleklass – nu till och med årskurs 3

  2019 nr. 3 s. 34

  Tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, driver NCM ett utvecklingsarbete som handlar om matematikundervisning i förskoleklass till och med årskurs 3 och hur styrning och ledning i kommunerna kan göra utveckling av matematikundervisningen möjlig.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 3. Uppslaget 211 – Skalenliga leksaker

  2019 nr. 3 s. 32

  Proportioner och proportionalitet är viktiga begrepp som återkommer i olika delar av det centrala innehållet i grundskolans och gymnasieskolans matematikundervisning. För eleverna är det inte alltid uppenbart att samma matematiska idé ligger bakom vitt skilda matematikområden.

  Peter Nyström
  ArtikelPDF

 4. Multiplikation med negativa tal

  2019 nr. 3 s. 27

  Varför är ”minus gånger plus minus” och ”minus gånger minus plus”? Det är en fråga som elever ibland ställer och som en matematiklärare behöver kunna besvara. Författaren ger en förklaring och funderar också över möjliga alternativa definitioner av multiplikation med negativa tal.

  Anders Månsson
  ArtikelPDF

 5. Vi har läst 211:

  2019 nr. 3 s. 26

  Att skapa en språkrik matematikundervisning av Sandra L Atkins, ISBN 9789144124791
  Hjärnan i matematikundervisningen av Craig Barton, ISBN 9789127823716


  ArtikelPDF

 6. Progression i undervisning av tal i bråkform

  2019 nr. 3 s. 21

  I denna artikel presenteras hur progression av tal i bråkform kan komma till uttryck i kursplan, i läromedel och i undervisning från förskolan till högstadiet. Författaren beskriver också utifrån en egen studie hur lärare kan arbeta för att skapa progression i den undervisning som eleverna möter.

  Caroline Nagy

 7. Resa i ett lärandelandskap

  2019 nr. 3 s. 15

  Hur vi talar om lärande kan få stor betydelse för vilken sorts lärandesituationer som erbjuds i skolan. I den här artikeln beskriver författarna hur lärandet kan te sig när det beskrivs som en resa i ett lärandelandskap.

  Pia Eriksson & Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 8. Språkets roll i matematiken

  2019 nr. 3 s. 09

  I artikeln beskriver författarna, som är förstelärare, ett samarbete mellan dem och Stockholms universitet. Det inleddes i och med satsningen Snabbspåret för nyanlända lärare. Vidare ledde det till kontakt med docent Eva Norén vars intresse för flerspråkiga matematikklassrum stämde väl överens med deras aktuella intresse för flerspråkighet som en resurs i matematikundervisningen.

  Maria Engmark & Carolina Öystilä
  ArtikelPDF

 9. Att räkna eller beräkna – det är frågan

  2019 nr. 3 s. 06

  För att knyta an till artikeln Räkna upp och räkna ut – taluppfattning och aritmetik i förskolan i detta nummer vill jag borra lite djupare i användningen av ordet ’räkna’.

  Cecilia Kilhamn
  ArtikelPDF

 10. Räkna upp och räkna ut – taluppfattning och aritmetik i förskolan

  2019 nr. 3 s. 03

  Innebörden av de räkneord som barn använder kan vara distinkt olika. Författaren vill problematisera detta för att visa att det dels är skillnad på att räkna upp och att räkna ut, dels att förskolan kan och bör arbeta med båda innebörderna tillsammans med barnen.

  Camilla Björklund
  ArtikelPDF

 11. Problemavdelningen 210 – Problem med att färdas – och lite annat

  2019 nr. 2 s. 63

  Nämnarens läsare känner Bengt Ulin som en artikelförfattare som gärna skriver om matematikhistoriska händelser och personer. Här bjuder han istället på några problem att lösa.

  Bengt Ulin
  ArtikelPDF

 12. Kängurusidan 210 – Arbeta vidare med Känguruproblemen

  2019 nr. 2 s. 61

  Årets Kängurutävling är genomförd och på många skolor har arbetet med problemen fortsatt. Ibland vet en lärare exakt vilka problem som är lämpliga för klassen att fördjupa sig i medan andra lärare önskar förslag och inspiration till fördjupning, vilket finns i ”Arbeta vidare med …”.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 13. Lärartankar: Matematikens sjätte sinne – en praktisk förmåga

  2019 nr. 2 s. 57

  När vi talar om förmågor i matematik brukar det handla om exempelvis resonemang, begrepp, rutiner, relevans och kommunikation. En annan är en praktisk förmåga, vars roll liknar det vi brukar kalla vårt sjätte sinne. Därför väljer jag att kalla denna praktiska förmåga för ”Matematikens sjätte sinne”.

  Russell Hatami
  ArtikelPDF

 14. Förträffligheten med tal i bråkform

  2019 nr. 2 s. 49

  Under senare delen av förra seklet diskuterades bråktalens vara eller inte vara. I denna artikel resonerar författaren om nackdelar med att låta elever enbart möta rationella tal i decimalform eller som tal i procentform. Argumenterande exempel ges från såväl förskolebarns fruktdelning och grundskoleelevers förståelse av rationella tal som vuxnas hanterande av procent vid fåravel.

  Pesach Laksman
  ArtikelPDF

 15. Hurra för roten ur a

  2019 nr. 2 s. 45

  Författaren tar sig an talmängder med hjälp av klassisk geometrisk konstruktion.

  Lasse Berglund
  ArtikelPDF

 16. Vad är procedurkunskap?

  2019 nr. 2 s. 35

  Författarna diskuterar matematiska metoder och procedurer utifrån kurs och ämnesplanernas formuleringar. De vill visa att procedurkunskap är ett nödvändigt komplement till problemlösningsförmågan och en mer komplex kompetens än vad många tror. De beskriver och exemplifierar fyra dimensioner av procedurkunskap: flexibilitet, effektivitet, noggrannhet och lämplighet.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  ArtikelPDF

 17. Uppslaget 210 – Robusta och mjuka konstruktioner i dynamisk geometri

  2019 nr. 2 s. 32

  Det är inte ovanligt att elever tillämpar en sats utan att undersöka om villkoren för satsen gäller. En arbetsmetod för att göra eleverna medvetna om att undersöka förutsättningarna innan de tillämpar en sats är att undervisa med fokus på att växla mellan det som kallas robusta och mjuka konstruktioner i dynamisk geometri.

  Jöran Petersson
  ArtikelPDF

 18. Ensam hemma – om vikten av problemlösning

  2019 nr. 2 s. 25

  I filmen Ensam hemma hamnar åttaårige Kevin i en situation som kräver rådiga ingripanden och finurlig problemlösning. Att vara kreativ och nytänkande är egenskaper dagens skolelever högst sannolikt kommer att ha god användning för i framtidens samhälle. Artikelns författare diskuterar utifrån denna bakgrund varför problemlösning bör vara i fokus i matematikundervisningen.

  Per Nygaard Thomsen
  ArtikelPDF

 19. Sagt & gjort: Ett startskott för kreativa problemformuleringar

  2019 nr. 2 s. 21

  Om räknehändelser i årskurs 2.

  Caroline Nagy
  ArtikelPDF

 20. Garagebyggen _ Matematisk progression i mönsterproblem

  2019 nr. 2 s. 15

  Författarna presenterar en serie uppgifter om växande mönster som bygger på varandra och som erbjuder rika lärandemöjligheter i matematik på lågoch mellanstadiet. Eleverna får undersöka tre olika typer av garagelängor och diskutera likheter och skillnader mellan dem.

  Peter Fredrikson & Rimma Nyman
  ArtikelPDF

 21. Vi har läst 210

  2019 nr. 2 s. 14

  Unga matematiker i arbete – bråk, decimaltal och procent, av Catherine Twomey Fosnot & Maarten Dolk
  Unga matematiker i arbete – algebra, av Catherine Twomey Fosnot & Bill Jacob

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 22. ”Jag räknade med fingrarna”

  2019 nr. 2 s. 09

  Genom intervjuer med elever i åk 3 har författaren fått syn på olika sätt somelever använder sina fingrar på när de räknar. När fingrarna får representeraett antal finns goda möjligheter att utveckla god taluppfattning och effektiva räknestrategier, men då de används för dubbelräkning ger det ofta problem.

  Britt Holmberg
  ArtikelPDF

 23. Vad som är lagom i sagan om Guldlock och de tre björnarna

  2019 nr. 2 s. 03

  I förskolan används ofta sagor för att barn ska ges möjlighet att upptäcka och lära matematik på ett intressant och tilltalande sätt. Guldlock är ett exempel på en sådan saga. I den här artikeln diskuterar författarna vilken matematik som synliggörs i sagan och vilka möjligheter och svårigheter som kan uppkomma när sagan används som inramning för förskolans matematikundervisning.

  Camilla Björklund & Hanna Palmér
  ArtikelPDF

 24. Problemavdelningen 209 – Problem med tal

  2019 nr. 1 s. 63

  Denna gång har vi hämtat problemen från Matematik, Nämnarens danska motsvarighet. De ger också ut en adventskalender, men här har vi valt att ge problemen en lite mer vårlik framtoning. I samtliga problem står taluppfattning i fokus och det finns stora möjligheter att anpassa problemen så att de antingen blir lite enklare eller betydligt mer utmanande. Låt gärna eleverna själva vara med och ta fram alternativa problemformuleringar.

  Ulrica Dahlberg
  ArtikelPDF

 25. Kängurusidan 2019

  2019 nr. 1 s. 61

  För 20 år sedan, i mars 1999, genomfördes Kängurutävlingen på försök i Sverige. Några skolklasser prövade på problemen i Benjamin. Vi översatte de 30 problemen från originalversionen och lät eleverna få den då bestämda tiden på 75 min. Gensvaret blev positivt även om det var för många problem.

  Susanne Gennow
  ArtikelPDF

 26. Proportionella resonemang – Hur undervisar man om det?

  2019 nr. 1 s. 53

  Efter att betydelsen av proportionella resonemang har lyfts i fyra tidigare artiklar diskuterar författarna nu fem aspekter som enligt flera decenniers forskning är kritiska för undervisningen.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  ArtikelPDF

 27. Bridges 2018 – ett möte mellan konst och matematik

  2019 nr. 1 s. 47

  I somras arrangerades konferensen Bridges i Sverige för första gången och Nämnaren var på plats. Konferensen verkar i skärningen mellan matematik och många konstarter. Här ges axplock ur ett rikt, gränsöverskridande program.

  Calle Flognman
  ArtikelPDF

 28. Att bestämma osäkerhet: användning för statistiken – Bättre osäker än felaktigt tvärsäker!

  2019 nr. 1 s. 41

  För att göra en bästa gissning behöver vi information, men hur uppskattar vi sedan hur osäker gissningen är? Detta diskuterar författaren med utgångspunkt i statistiska begrepp som variationsbredd, normalfördelning, standardfel och MOE – Margin of Error.

  Jakob Lavröd
  ArtikelPDF

 29. Vad är matematik?

  2019 nr. 1 s. 35

  Efter ett kortare uppehåll fortsätter nu artikelserien Mattetalanger. Denna gång förs ett filosofiskt resonemang om vad matematik är. Författaren tar både Platon och Sherlock Holmes till hjälp för att visa på olika sätt att besvara frågan.

  Stefan Buijsman
  ArtikelPDF

 30. Uppslaget 209 – En halv kubikmeter

  2019 nr. 1 s. 32

  Frågan: Hur stor är en kub som rymmer en halv kubikmeter vatten?

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 31. Innan polletten trillar ner

  2019 nr. 1 s. 23

  I sitt examensarbete undersökte författaren elevers förståelse av begreppen funktion och derivata. Hon sammanfattar här de båda teorier som hennes forskning utgick ifrån och ger några inblickar i forskningsresultatet.

  Lea-Marie Sittler
  ArtikelPDF

 32. Små barn – stor matematik

  2019 nr. 1 s. 18

  Många nyfikna frågor som barn och unga elever ställer har en gång gjort stora filosofer och matematiker kända. Här ger författaren exempel på historisk bakgrund till några vanliga frågor om matematik.

  Jöran Petersson
  ArtikelPDF

 33. Rika lösningar på rika problem – Felblandad saft

  2019 nr. 1 s. 12

  I den här artikeln återvänder vi till KLAG-modellen, med ett rikt problem om proportionella samband.

  Anna Ida Säfström, Cecilia Kilhamn & Rimma Nyman
  ArtikelPDF

 34. Programmera sig till matematik? – En analys av programmeringsappars lämplighet för matematikundervisning årskurs 1–3

  2019 nr. 1 s. 09

  För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har NCM instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn. En av 2018 års GE-stipendiater märkte att hos såväl lärare som lärarstudenter var programmering ett hett diskussionsämne redan innan förändringen i läroplanen för grundskolan hade genomförts. Det ledde till ett examensarbete där programmeringsappar analyserades.

  Sofia Helgen
  ArtikelPDF

 35. Vi har läst 209

  2019 nr. 1 s. 08

  Kristina Juter: Frågor om oändlighet
  Camilla Björklund & Hanna Palmér:Matematikundervisning i förskolan – Att se världen i ljuset av matematik

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 36. Mäta och utforska tid i förskolan

  2019 nr. 1 s. 03

  Att förstå olika aspekter av tid anses svårt för yngre barn. Mätningar innebär att jämföra storheter och att egenskaper hos föremål kan mätas och beräknas. Därför kan mätning av tid upplevas som mer abstrakt än att exempelvis mäta längd eller volym. I artikeln ges exempel på när barn i olika förskolor utmanas att utforska tid i lek och i samtal med andra barn och vuxna.

  Marita Lundström
  ArtikelPDF

 37. Problemavdelningen 208 – Problem i adventstider

  2018 nr. 4 s. 63

  Efter en annorlunda problemavdelning i förra numret är vi nu tillbaka i den ordinarie numreringen. Se gärna dessa problem som ett komplement till de som finns på adventskalendern. Några elever vill kanske bli mer utmanade och något problem på kalendern kan kanske ersättas med ett som är lite mer anpassat för den aktuella elevgruppen.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 38. Kort rapport från Bridges 2018

  2018 nr. 4 s. 62

  Den årligt kringresande Bridgeskonferensen kom för första gången till Sverige i somras. Det var den 21:a gången den anordnades och värd för evenemanget var Tekniska museet. Nämnarens redaktion hade lyckan att få ta del av ett rikt program av seminarier och workshops, föreläsningar och konstutställningar, drama, film och musikevenemang som på ett eller annat sätt hade med matematik att göra.

  Calle Flognman
  ArtikelPDF

 39. Kängurusidan 208

  2018 nr. 4 s. 60

  Årets möte i Kangarous sans frontières hölls i Vilnius, där 180 deltagare från 72 olika länder möttes. För första gången var alla kontinenter representerade, då även Australien deltog. Det som började som ett samarbete mellan några matematikintresserade personer i en handfull europeiska länder har nu vuxit till en världsomfattande rörelse. Även om situationen för eleverna är helt olika på olika platser på jorden kan vi enas kring samma matematiska problem.

  Ulrica Dahlberg, Susanne Gennow & Karin Wallby
  ArtikelPDF

 40. Se din undervisning genom elevernas ögon

  2018 nr. 4 s. 57

  Artikelförfattaren sammanfattar här en föreläsning för intresserade kollegor i Ängelholm. Genom att filma lektioner och sedan låta lärare och elever titta på de handlingar som sker i undervisningen kan elevernas reflektioner bidra till professionell utveckling för läraren.

  Eva Pennegård
  ArtikelPDF

 41. Att undervisa om gränsvärden med Geogebra

  2018 nr. 4 s. 51

  I denna artikel presenteras två typer av gränsvärden som gymnasieelever möter i de senare kurserna. Gränsvärdena kan visualiseras genom grafisk eller geometrisk representation i Geogebra.

  Thomas Lingefjärd, Güner Ahmet & Djamshid Farahani
  ArtikelPDF

 42. Strövtåg: Räta linjer och täta punkter

  2018 nr. 4 s. 47

  Om man betraktar räta linjer på formen y = kx, kan man fråga sig vilka av alla dessa linjer som passerar genom punkter med heltal i båda koordinaterna. Kan vissa räta linjer ha många sådana punkter och kan andra räta linje ha några få?

  Lasse Berglund
  ArtikelPDF

 43. Vi har läst 208

  2018 nr. 4 s. 46

  Unpacking fractions av Monica Neagoy
  Children’s errors in mathematics av Alice Hansen

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 44. Ett sätt att tänka om undervisning av relevansförmågan

  2018 nr. 4 s. 41

  När en av författarna ställde en fråga till lärare i facebookgruppen ”Matematikundervisning” om hur de arbetar med relevansförmågan öppnades en dörr till en lavin av starka åsikter. Två saker i tråden var särskilt intressanta att ta del av. Det ena var att förmågan är svår att bedöma och det andra att relevansförmågan inte är särskilt relevant.

  Linda Marie Ahl & Ola Helenius
  ArtikelPDF

 45. Rika lösningar på rika problem – Tornet

  2018 nr. 4 s. 35

  I denna tredje del i serien om rika problem har författarna valt ett mönsterproblem i en elevnära kontext. Här utgår resonemangen från insamlade elevlösningar i årskurs 3.

  Rimma Nyman & Anna Ida Säfström
  ArtikelPDF

 46. Om adventskalendern 2018

  2018 nr. 4 s. 34

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 47. Uppslaget 208 – Växande rektanglar

  2018 nr. 4 s. 32

  Underlag att skriva ut och kopiera finns bland våra matematikpapper.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 48. Skalor av olika slag

  2018 nr. 4 s. 29

  Sommaren 2018 har Portugal värmerekord med temperaturer upp emot + 50 °C, vilket förorsakar dödsfall och skogsbränder. I Indonesien inträffar samtidigt ett svårt jordskalv med magnitud 7,0 som förorsakar hundratals dödsoffer och svåra materiella skador. Dessa händelser fick artikelförfattaren att fundera på olika skalor.

  Bengt Ulin
  ArtikelPDF

 49. Sagt och gjort 208 – Hur en kub kan bli en hexagon

  2018 nr. 4 s. 26

  Med en tom mjölkkartong (återbruk!), sax och tejp kan du tillverka en kub som enkelt kan vikas bland annat till en hexagon. En liknande aktivitet finns också i Strävorna: Måla kuber.

  Redaktionen
  ArtikelPDF

 50. Grodhopp – algebra i femte klass

  2018 nr. 4 s. 21

  Denna något förkortade artikel var publicerad i norska Tangenten 2018:2 under rubriken Froskehopp – algebra på sjette trinn. På svenska väljer vi att skriva i femte klass eftersom det stämmer bättre med elevernas ålder.

  Kirsti Tangen
  ArtikelPDF

NCM:s och Nämnarens webbplats